staff

Name Qualification Post Photo
Bairagi Jayshri Haridas M.Pharm Principal
Lanjewar Sachin Haribhau M.Pharm Lecturer
Daphal Gajanan Tulsiram M.Pharm Lecturer
Gadekar Varsha Vishnu M.Pharm Lecturer
Sawle Vilas Shivaji M.Pharm Lecturer
Chandanshive Snehal Nagsen M.Pharm Lecturer
Deepak Yadavrao Bhojne B.Pharm Lecturer